Käyttöehdot

Luisteluvalmennus.fi -palvelun
toimitus- ja käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin JP Skating Oy:n palveluihin ja sinun tulee lukea tämä asiakirja ennen kuin aloitat niiden käytön. Tämä seloste on myös osa JP Skating Oy:n rekisteriselostetta. Palvelun käyttö edellyttää käyttöehtojen ja rekisteriselosteen hyväksymistä.

1. KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN

1.1 Soveltamisala:

JP Skating Oy:n -verkkopalvelut (jäljempänä ”Palvelu(t)”) ovat JP Skating Oy:n tuottamia ja verkossa julkaisemia palveluita. Palvelut koostuvat maksuttomista osioista ja maksullisista osioista. Palvelun maksullisista osioista käytetään näissä ehdoissa jäljempänä termiä ”Maksullinen palvelu”. Joidenkin Palvelun osien käyttö voi edellyttää rekisteröitymistä.

Näitä käyttöehtoja sovelletaan JP Skating Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimussuhteessa, joka koskee asiakkaan oikeutta käyttää Palvelua. Mikäli mahdolliset Palveluun sovellettavat erityisehdot ovat ristiriidassa näiden käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti kyseisiä Palvelun erityisehtoja.

Käyttämällä Palvelua käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Mikäli palvelun käyttäjä on alaikäinen, hänen tulee varmistaa, että hänen huoltajansa antaa suostumuksensa Palvelun käyttöön ja on tietoinen näiden käyttöehtojen sisällöstä.

Palvelun kautta voidaan tarjota myös pääsy kolmansien osapuolten tarjoamiin palveluihin ja materiaaleihin. Tällaisiin kolmansien tarjoamiin palveluihin ja materiaaleihin sovelletaan näiden käyttöehtojen lisäksi kyseisen palveluntarjoajan käyttöehtoja ja niistä vastaa kyseinen ulkopuolinen palveluntarjoaja. Käyttäjän tulee kiinnittää huomiota verkko-osoitteeseen sekä verkko-osoitteessa mahdollisesti oleviin erillisiin käyttöehtoihin ja muihin palveluntarjoajaa koskeviin tietoihin, voidakseen varmistua onko kyseinen palvelu osa JP Skating Oy:n tarjoamaa palvelua vai onko kyseessä kolmannen osapuolen tarjoama palvelu.

1.2 Muut sovellettavat ehdot:

Sen lisäksi, mitä näissä käyttöehdoissa on sanottu, asiakas sitoutuu noudattamaan JP Skating Oy:n mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä Palvelun käyttöön liittyviä JP Skating Oy:n tai sen sopimuskumppanin ohjeita. Kulloinkin voimassaolevat käyttöehdot ovat luettavissa Palvelun yhteydessä.

2. SOPIMUKSEN VOIMAANTULO

Sopimus Palvelun tai sen tietyn osan käytöstä syntyy, kun asiakas on rekisteröitynyt rekisteröitymistä vaativaan Palveluun ja hyväksynyt käyttöehdot, tai kun JP Skating Oy on hyväksynyt asiakkaan tilauksen tai kun asiakas muutoin ryhtyy käyttämään Palvelua. Myöhemmin tilattavat palvelut (mahdollisine erityisehtoineen) tulevat osaksi sopimusta, ellei tietyn palvelun osalta toisin sovita.

3. PALVELUJEN TOIMITTAMINEN JA KÄYTTÖ

3.1 Palvelujen toimittaminen ja käyttöönotto:

JP Skating Oy toimittaa Palvelun asiakkaalle parhaaksi katsomallaan tavalla. Palvelun käyttö voi joiltain osin tapahtua käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla ja voi edellyttää rekisteröitymistä. Ellei toimitusajasta ole muuta sovittu, JP Skating Oy toimittaa Palvelut kohtuullisessa ajassa sopimuksen syntymisestä. Palvelujen käyttöönotto on mahdollista palvelukohtaisesti ilmoitetun ajan. Palvelun toimittaminen ja käyttö edellyttää, että asiakas on huolehtinut laitteidensa ja muiden asiakkaan vastuulle kuuluvien seikkojen asennuksesta ja toimivuudesta – ja ettei muu tässä sopimuksessa mainittu syy (kuten esimerkiksi kolmannesta osapuolesta johtuva syy) estä Palvelun toimittamista tai käyttöönottoa.

Erityisesti on huomioitava, että asiakas vastaa palvelun käyttöön nähden riittävän internetyhteyden ja siitä koituvien maksujen hankkimisesta.

JP Skating Oy:llä on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Mikäli JP Skating Oy lopettaa Maksullisen palvelun tarjoamisen sen ostaneelle asiakkaalle, sitoutuu JP Skating Oy palauttamaan asiakkaalle määrän, joka vastaa asiakkaan jäljellä olevaa lopetettuun Maksulliseen palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta. Määrä palautetaan edellyttäen, että se ylittää 3 euroa ja, että Asiakas ilmoittaa JP Skating Oy:lle määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot.

3.2 Palvelujen käyttö:

Asiakas vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan ja vastaa Palveluun mahdollisesti yhteydessä olevien omien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta. Asiakas ei saa yhdistää tai käyttää palveluja siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille tai JP Skating Oy:lle JP Skating Oy voi antaa erikseen tarkempia ohjeita verkkoa kuormittavasta ja kielletystä käytöstä.

Asiakas saa palveluihin näiden käyttöehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Palvelu on asiakaskohtainen eikä sitä saa lainata, vuokrata, pantata, välittää tai muutoin luovuttaa kolmannelle tai muutoin käyttää sopimuksen vastaisesti. Asiakkaalla ei ole myöskään oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleenlähettää tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä muutoin kuin tämän sopimuksen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Asiakas ei saa käyttää palveluja JP Skating Oy:n tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten. Mahdollisen kopiosuojauksen kiertäminen tai sen yritys on kielletty.

Asiakas vastaa sopimuksen mukaisista velvoitteista ja maksuista myös silloin, jos joku muu kuin asiakas on käyttänyt asiakkaan tilaamia palveluja – ellei asiakas osoita, että kolmannen osapuolen käyttö on tapahtunut oikeudettomasti ilman asiakkaan myötävaikutusta.

3.3 Tunnisteet:

Asiakkaan JP Skating Oy:ltä käyttöönsä saamat tunnisteet (kuten käyttäjätunnukset ja salasanat) säilyvät JP Skating Oy:n omistuksessa eikä asiakkaalla ole oikeuksia niihin sopimuksen voimassaolon päätyttyä. Tunnisteet ovat asiakaskohtaisia eikä asiakas saa luovuttaa tai ilmaista niitä kolmannelle. Jos tunnisteet joutuvat oikeudettomasti kolmannen haltuun, asiakkaan on ilmoitettava asiasta viipymättä JP Skating Oy:n asiakaspalveluun. Asiakas vastaa Palvelun maksuista siihen asti, kunnes ilmoitus on tehty. JP Skating Oy:llä on oikeus sulkea asiakkaan pääsy Palveluun välittömästi saatuaan tiedon siitä, että tunnisteet ovat joutuneet kolmannen haltuun tai kadonneet.

JP Skating Oy:llä on oikeus muuttaa tunnisteita, jos verkosta, asiakkaasta, Palvelun toimittamisesta, tietoturvasta tai -suojasta taikka viranomaisten määräyksistä johtuvat tai muut syyt sitä edellyttävät. JP Skating Oy voi vaihtaa tietyissä tilanteissa tunnisteet myös asiakkaan pyynnöstä, jolloin vaihtamisesta peritään hinnaston mukainen maksu.

4. PALVELUN TOIMINNALLISUUS JA MUUTOKSET PALVELUISSA

4.1 Yleinen toiminnallisuus:

JP Skating Oy tuottaa Palvelun parhaaksi katsomallaan tavalla. Palvelussa on virhe, jos se olennaisesti poikkeaa sopimuksessa tai muutoin määritellyistä ominaisuuksista ja tämä poikkeama estää olennaisella tavalla Palvelun käytön. Palvelut tarjotaan asiakkaalle ”sellaisena kuin ne ovat” eikä JP Skating Oy anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä JP Skating Oy takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.

4.2 Muutokset Palvelussa:

JP Skating Oy pyrkii kehittämään Palvelua ja huolehtimaan sen mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta. JP Skating Oy:llä on oikeus tehdä Palveluun, sen tekniikkaan, sisältöön ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Jos muutokset edellyttävät kesken sopimuskauden muutoksia asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tai muita toimenpiteitä asiakkaan toimesta, JP Skating Oy pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen Palvelussa tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa tarvittavista muutoksista.

4.3 Huolto ja ylläpito:

JP Skating Oy:llä on oikeus ilman korvausvelvollisuutta asiakkaalle keskeyttää asiakkaan pääsy Palveluun tai muutoin keskeyttää Palvelun toimittaminen, jos se on tarpeen verkon tai Palvelujen kehittämiseksi tai muuttamiseksi, puutteellisuuksien ja vikojen korjaamiseksi, teleliikenteen turvaamiseksi tai muista huolto- tai ylläpitotöistä taikka laista, viranomaisen määräyksistä tai muista vastaavista syistä johtuen. JP Skating Oy pyrkii ajoittamaan mahdolliset keskeytykset siten, että niistä aiheutuu asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa sekä huolehtimaan siitä, että keskeytys ei muodostuisi pitkäaikaiseksi. Muista kuin äkillisistä tai vähäisistä tässä kohdassa 4.3 sanotuista keskeytyksistä JP Skating Oy pyrkii ilmoittamaan asiakkaalle etukäteen parhaaksi katsomallaan tavalla, esimerkiksi Palvelussa.

4.4 Palvelun muu keskeyttäminen:

JP Skating Oy:llä on, sen lisäksi mitä muualla tässä sopimuksessa on sanottu, oikeus viivytyksettä ja ennalta ilmoittamatta keskeyttää ja estää sellainen Palvelun käyttö ja tietoliikenne sekä poistaa sellainen materiaali, jonka kolmas osapuoli tai viranomainen osoittaa loukkaavan tai joka muutoin ilmeisesti loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen suojattuja oikeuksia tai joka haittaa tai kohtuuttomasti kuormittaa Palvelua tai verkkoa, uhkaa verkon tai Palvelun tietoturvaa tai -suojaa, haittaa sen muita käyttäjiä tai muita kolmansia osapuolia tai JP Skating Oy:tä taikka on muutoin sopimuksen tai kohdassa 1.2 sanottujen ohjeiden tai käyttöehtojen vastaista. Palvelun käytön edellä kuvattu estäminen ei vapauta asiakasta Palvelun maksujen maksamisesta.

4.5 JP Skating Oy:n vastuu Palvelun häiriöistä:

Mikäli asiakkaalle toimitetun maksullisen palvelun käyttö estyy JP Skating Oy:n vaikutuspiirissä ja vastuulla olevasta Palvelun häiriöstä johtuen kokonaan tai oleellisilta osin, asiakkaalla on hyvityksenä oikeus Maksullisen palvelun käyttöoikeuden pidennykseen keskeytystä vastaavalla ajalla. Hyvityksen saamisen edellytyksenä on, että asiakas ilmoittaa estymisestä JP Skating Oy:n asiakaspalveluun viivytyksettä.

5. TIETOTURVALLISUUS

Asiakas on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. JP Skating Oy ei vastaa asiakkaan tietoturvallisuudesta Palvelua käytettäessä. Asiakas vastaa itse Palvelujen ja asiakkaan tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä asiakkaan tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen JP Skating Oy:lle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

6. HINTA JA MAKSUEHDOT

6.1 Hinnoittelu

Maksullisen palvelun hinnat päättää JP Skating Oy. Maksullisen palvelun hinta määräytyy kulloinkin voimassaolevan JP Skating Oy:n hinnaston mukaan, ellei Maksullisen palvelun hinnasta ole muutoin nimenomaisesti muuta sovittu. Maksullisen palvelun hintaa voidaan kesken tilausjakson muuttaa kohdassa 7.1 kuvatulla tavalla.

6.2 Peruuttamisaika

Asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus peruuttaa Verkkokaupan kautta tehty ostos ilmoittamalla siitä 14 päivän kuluessa siitä tilauksen tekemisestä.

Asiakkaalla on Suomen kuluttajansuojalain mukainen oikeus Palvelun peruuttamiseen 14 päivän ajan ostoksesta, mikäli Asiakas ei ole aloittanut palvelun käyttöä tilauksen jälkeen. Peruutusoikeus päättyy, kun digitaalisen sisällön toimittaminen asiakkaalle on sähköisesti aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä.

Jos Asiakas haluaa peruuttaa Verkkokaupan kautta tehdyn ostoksen, tulee hänen ennen 14 päivän peruutusajan päättymistä lähettää tästä selkeästi kertova sähköposti tilausvahvistuksessa mainitulle Myyjälle.

6.2 Maksaminen

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Paybyway Oy. Visma Pay välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Lue lisää Visma Paysta: https://www.visma.fi/vismapay/

6.3. Maksutavat

Visma Pay -palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, lompakolla, maksukorteilla (credit/debit), laskulla tai osamaksulla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Masterpass, Pivo, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit, sekä Jousto ja Enterpay Lasku yritykselle.

MobilePay: Voit maksaa MobilePay-lompakollasi mikäli olet sallinut verkkokaupoissa maksamisen sovelluksen asetuksista. MobilePay-lompakolla suoritetut maksut veloitetaan lompakkoon liitetyltä maksukortilta. Mikäli maksun veloittaminen maksukortilta epäonnistuu, MobilePay-lompakolla maksaminen ei ole mahdollista verkkokaupassa.

Pivo: Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla: https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot/

Jousto: Voit maksaa Jousto Laskulla tai Osamaksulla yli 4000 suomalaisessa verkkokaupassa. Laskulla saat 14 vrk maksuaikaa (laskutusmaksu 4,90 eur) ja Osamaksulla max. 12 kk maksuaikaa (laskutusmaksu 4,90 eur ja kuukausikorko 2,42 %). Lisätietoja Joustosta osoitteessa www.jousto.com

Mash: Mash Laskulla saat tilaamasi tuotteet ennen maksamista ja 45 päivää korotonta maksuaikaa. Voit myös halutessasi muuttaa laskun kätevästi osamaksuksi. Mash Osamaksulla maksaessasi voit valita itsellesi sopivan maksuajan (3 kk, 6 kk, 9 kk, 12 kk, 18 kk, 24 kk) ja saat tilaamasi tuotteet ennen maksamista. Voit myös milloin tahansa maksaa koko summan kerralla ilman lisäkuluja. Mash Laskun tai Osamaksun voivat valita maksutavaksi Suomessa asuvat, yli 20-vuotiaat asiakkaat. Maksutapa on mahdollinen 10–10.000 euron ostoksille. Lisätietoja Mashista osoitteessa https://www.mash.com/fi/kuluttajille/hinnasto

Mash Finance Oyj:llä on oikeus tarkastaa Mash Laskulla tai Osamaksulla maksavan asiakkaan luotto- ja osoitetiedot ja myöntää tai evätä luotto niiden perusteella. Mash Finance Oyj (2159120-9) on vuodesta 2007 asti toiminut suomalainen rahoitusalan yritys.

Visma Pay -maksupalvelun yhteystiedot

Visma Pay, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: helpdesk@vismapay.com
Puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 8-16)
Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

7. SOPIMUKSEN EHTOJEN MUUTTAMINEN

7.1 Muutokset sopimuksen ehdoissa:

Maksullisen palvelun hinta, voimassaoloaika ja käyttöehdot perustuvat tilausta tehdessä voimassa olevaan hinnastoon ja käyttöehtoihin. Hinnat ovat nähtävissä Palvelun kotisivuilla. JP Skating Oy:llä on oikeus muuttaa hintoja ja käyttöehtoja. Vähäisistä käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Palvelun välityksellä tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia muutoksen voimaantulon jälkeen ostettuja Maksullisia palveluja. Olennaisista käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle sähköpostilla tai Palvelun välityksellä. Jatkamalla Palvelun käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen asiakas sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja.

7.2 Lainsäädäntö- ja viranomaistoimista johtuvat muutokset:

JP Skating Oy:llä on lisäksi oikeus muuttaa sopimusta, mukaan lukien hintoja ja laskutusperusteita lainsäädännön, valuuttakurssien ja verojen (kuten arvonlisäveron) ja muiden viranomaismääräysten muutoksista sekä ennalta arvaamattomista, JP Skating Oy:n vaikutuspiirin ulkopuolella olevista seikoista johtuen. Muutokset astuvat voimaan välittömästi niiden voimaantulohetkenä.

8. VASTUU PALVELUSTA JA VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS

8.1 JP Skating Oy:n vastuusta ja vastuunrajoituksesta:

JP Skating Oy on vastuussa asiakkaalle JP Skating Oy:n tuottamuksesta aiheutuneista, asiakkaan osoittamista välittömistä vahingoista. JP Skating Oy on korvausvelvollinen vain siltä osin kuin asiakkaan kärsimä vahinko ylittää tämän sopimuksen mukaisesti asiakkaalle mahdollisesti annetun hyvityksen.

JP Skating Oy ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneestä voitosta, tuotantotappiosta, tiedon ja tulojen menetyksestä, toiminnan keskeytyksistä ja niistä aiheutuneista tappioista. JP Skating Oy:n vastuu kaikista vahingoista rajoittuu, mahdollinen hyvitys mukaan luettuna, aina enintään asiakkaan vahingon kohteena olevasta Maksullisesta palvelusta vahingon ajalta maksaman maksun määrään. Selvyyden vuoksi todetaan, että JP Skating Oy ei ole korvausvelvollinen sellaisista Palvelun häiriöistä, jotka eivät oikeuta kohdassa 4.5 määriteltyyn hyvitykseen. Vahingonkorvausta on vaadittava JP Skating Oy:ltä kuukauden kuluessa siitä, kun asiakas havaitsi tai asiakkaan olisi pitänyt havaita vahingonkorvauksen peruste.

JP Skating Oy vastaa Palveluun itse tuottamastaan sisällöstä. JP Skating Oy ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä.

JP Skating Oy ei ole vastuussa asiakkaalle Palvelun käytön estymisestä tai Palvelussa olevista virheistä tai puutteellisuuksista eikä asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä, jotka johtuvat mm. ylivoimaisesta esteestä, asiakkaan toimesta tapahtuvasta palvelun vääränlaisesta käytöstä tai kytkemisestä, asiakkaan huolimattomuudesta, asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuualueeseen kuuluvasta seikasta tai muusta JP Skating Oy:n vaikutuspiirin ulkopuolella olevasta seikasta taikka Palvelun huolto- ja ylläpitotoimenpiteistä aiheutuvista häiriöistä ja puutteellisuuksista.

8.2 Asiakkaan vastuusta:

Asiakas vastaa Palvelun käytöstä sekä Palveluun jättämästään tai niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai em. materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole sopimuksen (mukaan lukien kohdan 1.2 mukaisten ohjeiden ja käyttöehtojen), lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, JP Skating Oy:lle JP Skating Oy:n sopimuskumppaneille, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Asiakas sitoutuu korvaamaan JP Skating Oy:lle tai kolmannelle osapuolelle Palvelun tämän kohdan 8.2 vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon.

Asiakas vastaa myös omasta vakuutusturvastaan harjoittelun aikana, sekä huolehtii harjoitteluun sopivista suojavarusteista ja harjoitusolosuhteista. JP Skating Oy ei ole vastuussa asiakkaalle harjoittelun yhteydessä sattuneista tapaturmista tai loukkaantumisista millään tavalla. Asiakas vastaa myös harjoitteluun ryhtyvän henkilön riittävästä taitotasosta harjoitteisiin nähden.

8.3 Ylivoimainen este:

Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy.

9. OIKEUDET PALVELUUN JA PALVELUN SISÄLTÄMÄÄN MATERIAALIIN

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat JP Skating Oy:llä tai sen sopimuskumppaneilla, lukuun ottamatta asiakkaan tai kolmannen osapuolen palveluihin tuottamaa materiaalia. Palvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman JP Skating Oy:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty.

JP Skating Oy:llä on oikeus käyttää ja uudelleenjulkaista sekä muutoin saattaa yleisön saataviin korvauksetta muunneltuna tai alkuperäisessä asussaan asiakkaan Palvelun kautta julkisille alueille (kuten keskustelufoorumit) tai muutoin Palveluun lähettämää tai välittämää aineistoa Palvelussa, JP Skating Oy:n tiedonvälitys-, pr- tai muussa liiketoiminnassa. Tietolähde on mainittava hyvän tavan mukaisesti.

10. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN

10.1 Sopimuksen voimassaolo:

Ellei Palveluun sovellettavissa erityisehdoissa tai muutoin nimenomaisesti ole muuta sovittu, sopimus on voimassa toistaiseksi ja se voidaan irtisanoa noudattaen yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa. Maksullisia palveluja koskevilta osin sopimus on voimassa tilatun jakson ellei Maksulliseen palveluun sovellettavissa erityisehdoissa tai muutoin nimenomaisesti ole muuta sovittu.

Sen lisäksi, mitä muualla tässä sopimuksessa on palvelujen muuttamisesta ja lopettamisesta sanottu, JP Skating Oy voi irtisanoa sopimuksen myös lyhyemmällä irtisanomisajalla, mikäli JP Skating Oy:n ja kolmannen osapuolen välinen sopimus tai asiakkaasta johtuva (erimerkiksi asiakas on todettu ulosmittauksessa varattomaksi tai hänen omaisuutensa on haettu luovutettavaksi konkurssiin tai selvitystilaan tai asiakkaalla on muutoin vakavia taloudellisia vaikeuksia) tai muu JP Skating Oy:stä riippumaton syy tätä edellyttää. Asiakkaan mahdollisesti jo suorittama suoraan irtisanottavaan Maksulliseen palveluun kohdistuva palvelumaksu hyvitetään siltä osin kun maksu kohdistuu sopimuksen päättymisajankohdan jälkeiseen aikaan ja ylittää 3 euroa.

10.2 Sopimusrikkomus:

Sen lisäksi, mitä muualla tässä sopimuksessa on Palvelun vastaanoton ja pääsyn estämisestä sanottu, JP Skating Oy:llä on oikeus asiasta ennalta ilmoittamatta estää asiakkaan pääsy Palveluun ja/tai Palvelun vastaanotto (esimerkiksi sulkemalla palvelu) ja/tai kirjallisesti purkaa sopimus välittömin vaikutuksin (kokonaan tai osittain), mikäli asiakas rikkoo sopimusta eikä korjaa rikkomustaan viivytyksettä JP Skating Oy:ltä huomautuksen saatuaan. Jos rikkomus on olennainen, Palvelun vastaanotto tai pääsy Palveluun voidaan estää ja/tai sopimus voidaan purkaa välittömästi ilman korjauskehotusta. Palvelun vastaanoton ja pääsyn estäminen ei vapauta asiakasta palvelumaksujen maksamisesta. JP Skating Oy:llä on oikeus purkaa sopimus etenkin, jos 1) asiakas on syyllistynyt maksuviivästykseen eikä ole 14 päivän kuluessa maksukehotuksen saatuaan maksanut erääntynyttä satavaa; 2) asiakas käyttää palveluja siten, että siitä aiheutuu haittaa JP Skating Oy:lle tai JP Skating Oy:n sopimuskumppanin verkolle tai laitteistolle tai muille käyttäjille tai kolmansille; 3) Palvelu on toimitettu asiakkaan antamien virheellisten tietojen perusteella.

10.4 Päättymisen seuraus:

Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät sellaiset sopimusehdot voimaan (kuten oikeus vahingonkorvauksen perimiseen sopimuksen voimassaoloaikana aiheutetusta vahingosta), joiden on tarkoitettu olevan voimassa myös sopimuksen (muusta) päättymisestä huolimatta.

11. ASIAKASTIEDOT

11.1 Asiakkaan antamat tiedot:

Asiakkaan tulee antaa JP Skating Oy:lle pyydetyt Palvelun toimittamista varten tarvittavat tiedot. Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa tiedot oikein ja ajantasaisina. Asiakkaan tulee viivytyksettä kirjallisesti ilmoittaa asiakkaan tietojen muutoksista JP Skating Oy:n asiakaspalveluun. Asiakkaan ilmoittamia yhteystietoja käytetään myös asiakkaan tunnistamiseen salasanaa vaihdettaessa. Asiakas vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että asiakkaan antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.

11.2 Henkilötietojen käsittely:

JP Skating Oy käsittelee rekisteröityneiden asiakkaiden henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Löydät ajan tasalla olevat tietosuojalausekkeet omalta sivultaan (linkki valikossa).

11.3. Evästeiden käyttö

Palvelussa käytetään evästeitä ja muita tekniikoita evästelausekkeessa kuvatuin tavoin. Löydät evästelausekkeen omalta sivultaan (linkki valikossa).

12. ERIMIELISYYDET

Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka. Asiakas voi lisäksi saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

13. JP Skating Oy:n YHTEYSTIEDOT

JP Skating Oy:n yhteystiedot ilmenevät Palvelun yhteydessä. JP Skating Oy ilmoittaa yhteystietojensa muutoksista Palvelussa tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla. Muutoksista pyritään ilmoittamaan hyvissä ajoin etukäteen.

14. MUUTA

14.1 Sopimuksen siirto:

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle ilman JP Skating Oy:n suostumusta. JP Skating Oy:llä on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle ilmoittamalla siitä asiakkaalle. JP Skating Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tapahtuvasta siirrosta JP Skating Oy:n ei tarvitse erikseen ilmoittaa. JP Skating Oy:llä on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle.

14.5 Ehtojen voimassaolo:

Nämä ehdot tulevat voimaan 20.2.2019 ja ovat voimassa toistaiseksi. Ehtoja sovelletaan myös aiemmin asiakkaan ja JP Skating Oy:n välillä solmittuihin voimassa oleviin sopimuksiin ja ehdot korvaavat aiemmin voimassa olleet palveluiden käyttöehdot. JP Skating Oy:n pidättää oikeuden muuttaa käyttöehtoja.

14.6 Kuluttajansuoja- ja muu lainsäädäntö:

Tällä sopimuksella ei rajoiteta asiakkaalle pakottavasta kuluttajansuojalainsäädännöstä tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia.

14.7 Asiakkaan vakuutus:

Asiakas vakuuttaa tutustuneensa käyttöehtoihin ja muihin sopimusehtoihin. Asiakas sitoutuu kaikilta osin noudattamaan Palvelujen käytössä näitä käyttöehtoja sekä mahdollisia muita sopimusehtoja.